วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

http://www.mua.go.th/users/bhes/pdf/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3/0-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1.pdf


ที่มา http://www.mua.go.th/users/bhes/

EdPEx QUOTES

"การเขียน OP และรายงานใน EdPEx ไม่จำเป็นต้องเขียนยาว แต่ต้องชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย เหมือนการสัมภาษณ์งาน ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจตัวเอง รู้ว่าตัวเองเก่งตรงไหน คุยแป๊บเดียวก็รู้เรื่อง ก็ไม่ต้องใช้เวลานานในการสัมภาษณ์" 
-ผศ. นภดล ทองนพเนื้อ-

ที่มา https://www.facebook.com/edpex/

EdPEx QUOTES

เมื่อเริ่มต้นรับงานบริหารยังไม่มีทิศทาง แต่เมื่อได้นำ EdPEx มาใช้ ได้ทำให้คณะมีทิศทางและชัดเจนว่าจะไปทางใด คุ้มค่าในการทำ และเป็นแนวทางที่จะเดินต่อไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ "เป็นการติดกระดุมเม็ดแรกได้อย่างถูกต้องให้แก่องค์กร" รวมถึงผู้บริหารท่านต่อไปก็จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้อย่างยั่งยืน
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
-(คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่) -


วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

EdPEx QUOTES

ลักษณะผู้บริหารขององค์การ High performance Organization ควรเป็น Facilitator เป็น Coach ไม่ใช่ Director ต้องบริหารคนเก่งให้เป็น ต้องบริหารให้เค้าแสดงความสามารถออกมา ไม่ใช่กำกับทุกอย่าง | รศ.จิรประภา อัครบวร


ที่มา https://www.facebook.com/edpex/

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

EdPEx QUOTES

การรับฟังแต่ความพึงพอใจ อาจทำให้โอกาสในการพัฒนามีน้อย แต่การรับฟังความไม่พึงพอใจ เราจะพัฒนาได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อให้เกิดวิธีการแก้ปัญหา และเกิดระบบงานต่างๆตามมา เช่น โรงพยาบาลอาจมีระดับของความพึงพอใจในเรื่องการรอรักษา หรือรอรับยา อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากรอนาน (ซึ่งหลายท่านคิดว่านั่นคือความไม่พึงพอใจ) แต่เมื่อรับฟังสิ่งที่ไม่พึงพอใจจริงๆ กลับพบว่า สิ่งที่คนไข้ไม่พึงพอใจมากที่สุด คือ การไม่ได้พบหมอคนเดิม เมื่อกลับมารักษาอีก -ผศ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล-

ที่มา https://www.facebook.com/edpex/

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 5

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 5
ตามที่ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน สกอ. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 13 หน่วยงาน คือ

สถาบัน
คณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 4 จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

สถาบัน
คณะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ
1.สกอ.จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.สกอ.จะได้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่านScreening อย่างเป็นทางการต่อไปhttp://www.edpex.org/2018/01/screening-5.html

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

EdPEx Quote โดย สกอ.

  "สาเหตุที่ใช้คำว่า "โอกาสในการพัฒนา" ไม่เรียกว่า "จุดอ่อน" ไม่ใช่เพราะว่าดูดีกว่า แต่เพราะแม้ว่าองค์การจะทำได้ดีแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาให้ดีได้กว่าเดิมและมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศได้อีก"


Credit - รศ.ปรียานุช แย้มวงษ์ -